Formularz zgłoszeniowy na kurs

Dane kursanta
Wybór bloku zajęć
Dane rodzica (opiekuna)
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy oraz innych osób korzystających z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, e-mail: administrator.danych@us.edu.pl.

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. przez e-mail: iod@us.edu.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z procesem kształcenia ustawicznego, tj. rekrutacji uczestników do projektów Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, przeprowadzenia projektów oraz działań związanych z ich zakończeniem, w tym publikacji danych osobowych na każdym z etapów projektów oraz celem informowania o ofercie i otrzymywania zaproszeń oraz realizacji zapisów na zajęcia/wydarzenia organizowane przez CKU UŚ.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Pani/Pana zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, celem realizacji procesu kształcenia ustawicznego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych, a także uniemożliwi wzięcie udziału w projekcie.

 1. Pani/Pana zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail, celem utrzymania kontaktu z Panią/Panem i informowania w sprawach bieżących dotyczących procesu kształcenia ustawicznego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa podania numeru telefonu
i adresu e-mail nie uniemożliwi zrealizowanie procesu kształcenia ustawicznego. Jednakże prosimy Panią/Pana o ich dobrowolne podanie, celem ułatwienia komunikacji z Panią/Panem.

 1. Pani/Pana zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, w celu informowania Pani/Pana o ofercie i otrzymywania zaproszeń oraz realizacji zapisów na zajęcia/wydarzenia organizowane przez CKU UŚ.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w projekcie.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu kształcenia ustawicznego, zakończenia projektu oraz do celów archiwalnych przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom zewnętrznym, m.in. biurom podróży, ubezpieczycielom, oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy