Nasi prowadzący

Koordynatorka dr Marta Sawadro

Doktor nauk biologicznych, adiunkt w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Biologii Stresu Środowiskowego oraz Zespołu Fizjologii i Etologii Owadów.

Biotechnolog z zawodu, przyrodnik z zamiłowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej fizjologii człowieka i zwierząt oraz toksykologii. W pracy badawczej zajmuje się niszową dziedziną, jaką jest arachnologia. Skupia się na fizjologii pająków, a przede wszystkim na badaniu budowy i funkcjonowania układu nerwowego oraz właściwości pajęczego jadu. Założycielka laboratoryjnej hodowli pająków Parasteatoda tepidariorum na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2015 roku otrzymała finansowanie badań pt.: „Rola neuropeptydów allatoregulujących w wybranych procesach fizjologicznych, w różnych stadiach ontogenezy pająka Parasteatoda tepidariorum (Araneae, Theridiidae)” z Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Preludium 8, obecnie jest wykonawcą w projekcie naukowym: „Życie przy autostradzie – skutki narażenia roślinożernych bezkręgowców na pył z opon” realizowanym w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej „Zielony horyzont”. Autorka licznych publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Od kilku lat kształci przyszłych psychologów z biologicznych podstaw zachowania oraz neurobiologii, zarażając początkowo sceptycznych studentów zamiłowaniem do anatomii i fizjologii organizmu człowieka. W tym roku została Tutorem Akademickim oraz rozpoczęła szkolenie w kierunku Akredytowanego Praktyka Tutoringu. Od 2021 roku prowadzi tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej.

Poza pracą naukową i dydaktyczną zaangażowana jest w akcje popularyzujące naukę na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Już w trakcie studiów doktoranckich była jedną z organizatorek cyklu Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD oraz Krajowej Konferencji Arachnologicznej. Bierze czynny udział w organizacji Nocy Biologów i Śląskiego Festiwalu Nauki, jednocześnie prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży. Jako wykonawca w Kampanii „Nie żądle – zapylam” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadziła szereg warsztatów edukacyjnych. Rozpoczynając pracę w Uniwersytecie Śląskim Młodzieży pragnie przekazywać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, aby każdy mógł poczuć się jak naukowiec.

 

Profile naukowe:

Link do profilu naukowego Research Gate: 

https://www.researchgate.net/profile/Marta-Sawadro

Link do profilu naukowego Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=RVK7ckUAAAAJ

Link do profilu naukowego Publons:

https://publons.com/wos-op/researcher/4888679/marta-sawadro/

Link do profilu PBN z publikacjami:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70937d878c28a0473ab018

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-7676-2912